jakokoyak

O'n i'n ar wefan swyddogol Jakokoyak bore 'ma a welais i ddolen i'w glicio am fwy o wybodaeth. Ond fan hyn gyrhaeddais i - neis iawn, ond ddim mor olygus a Rhys Edwards nagyw?

chwarae efo pwy?

Mae BBC Cymru yn cynnal y bleidlais ar gyfer Personoliaeth Chwaraeon y flwyddyn 2005 ar hyn o bryd. Dyma fanylion y 6 ar y rhestr fer ond dwi'n gwybod pa un dwi am bleidleisio iddo.

croen i groin

Newydd ddarganfod gwefan bach diddorol Zerocrop, sydd yn gyfansoddwr techno/electronica gyda delwedd reit wahanol. Mae'r caneuon a'r ddelwedd yn deillio o'r sîn hoyw croenben.

Mae hysbysebion bach wedi bod yng nghefn cylchgronau hoyw erioed, gan ddynion yn chwilio am ryw yn fwy na dim, ond fe symudodd hyn i'r we ac i'r teleffôn yn y 90au hwyr. Mae cael hysbyseb lleisiol ynghyd a llun yn fwy deniadol wrth gwrs a mae hyn wedi creu diwydiant newydd. Sail llawer o'r caneuon yw sampls sydd wedi cymeryd oddi ar hysbysebion ffôn gan ddynion yn cysylltu a'i gilydd.

Dwi'n hoff yn arbennig o Name Check - mae hwn yn samplo'r dynion yn dweud eu enw ar y neges ffôn ac yn gwneud defnyddio effeithiol iawn ohono.

Mae'r wefan yn defnyddio Flash mewn ffordd slic iawn a mae'r holl beth yn eitha rhywiol. Rhywbeth tanddaearol yw hyn yn y bôn ond mae'n symud y peth ymlaen o Jimmy Somerville 'ta beth. Mae'r caneuon ar y wefan dan y teitl 'Head Fuck'.

chwytha fy nghorn

Mae'r papurau Cymreig wedi bod yn gwlychu'u hunain fod ein hoff 'actor', Ioan Gruffudd wedi arwyddo cytundeb i hysbysebu dillad Burberry. Dyma ychydig o luniau o Ioan a Rachel Weisz yn saethu lluniau ar gyfer yr ymgyrch newydd.

chwarae efo peli

Wnes i sbotio ychydig o dalent yn ddiweddar, yn y man rhyfeddaf sef ar Wedi 7, ond dim ond nawr dwi wedi cael gafael ar luniau.

Fe roedd y pêl-droediwr Owain Tudur Jones yn arfer chwarae i Fangor a nawr ar gontract gyda tîm Abertawe. Dwi ddim yn deall dim am bêl-droed ond mae'n debyg fod ei dalentau ar y cae cyn gystal a'i dalent mwy amlwg. Mae'n biti nad yw yn rhestr y Western Mail o'r dynion mwya' rhywiol yng Nghymru (rhestr wedi ei lunio gan fenywod hanner-dall) - falle blwyddyn nesa?

Dyma ychydig o luniau.. diolch i W am y rhain!


calendr llewod caerdydd

Wnes i awgrymu o'r blaen y dyle ni gael calendr o hyncs rygbi Cymru. Wel diolch felly i 'Lewod Caerdydd', yr unig dîm rygbi hoyw yng Nghymru am greu galendr sydd i'w lansio ym Mardi Gras 2005 - sy'n cymryd lle ar ddydd Sadwrn, 10fed o Fedi.

Mae rhagolwg bach o'r calendr yma a mae'n bosib prynu rhai o'r wefan neu fe fydd copïau wedi arwyddo ar werth yn y Mardi Gras.

tarten

Mae'n debyg fod yr actor Cymraeg Ioan Gruffudd wedi rhoi cyfweliad gyda cylchgrawn lle mae'n dweud fod merched fel Britney Spears a Paris Hilton yn gwerthu eu hunain drwy rhywioldeb a'u cyrff. Mae'n credu fod hyn yn 'tarty'. Wel duh! Mae'n anodd credu fod Ioan mor naïf a hyn wedi gweithio yn yr Amerig am gyhyd.

Mae gyrfa Ioan ei hunan wedi dibynnu ar ei ddelwedd fel dyn golygus a pwyslais ar fod sex symbol, nid am ei ddawn actio weddol brennaidd a di-nod. A fase fe byth yn di-noethi ar gyfer llun i gylchgrawn na fydde?


y nofiwr

Dwi ddim yn gwybod pam dwi'n cyfeirio at y WoS gymaint, mae'n llawn rwtsh, ond rwtsh diddorol weithiau. Yn y rhifyn diwethaf roedd llun neis iawn o'r nofiwr David Davies o Gaerdydd, sef un o'r rhesymau pennaf am fy niddordeb yng ngemau Olympaidd 2004 yn Athens. Wel, fasen i wedi bod yn gwylio beth bynnag ond roedd presenoldeb David yn gymhelliad cryfach o lawer!

Gan fod Blogger nawr yn cynnig gofod i bostio lluniau dwi am arbrofi gyda ychydig o luniau sydd wedi eu cymeryd o'r sesiwn tynnu lluniau diweddara (cliciwch y llun i ddangos y fersiwn llawn, er fod dyfrnod arnynt yn anffodus):

my name.. is greg dyke

Erthygl arall yn y WoS ddoe oedd dyfynniadau o Greg Dyke yn trafod y gyfres newydd wych o Dr. Who. Mae'n dweud fod y gyfres wedi ei leoli ormod ar y Ddaear a hyd yn oed yn waeth, yng Nghaerdydd! Mae gen i barch at y Bnr Dyke am ei waith yn y BBC ond sôn am golli'r pwynt. Mi roedd lleoli'r gyfres ar y ddaear yn hanfodol er mwyn creu'r stori am y Daleks yn trio dinistrio dynoliaeth a hefyd yn ffordd o ddenu cenhedlaeth newydd o wylwyr i'r gyfres.

Mi roedd Greg Dyke dal yn Gyfarwyddwyr Cyffredinol y BBC pan gomisiynwyd y gyfres felly sdim pwynt iddo gwyno nawr os yw'n credu fod y gyfres wedi'i wneud yn 'rhad'. Yn yr hen gyfres roedd y Doctor yn dychwelyd dro ar ôl tro i Lundain ac i leoliadau ffilmio 'rhad' iawn. Fe gafodd y gwylwyr gwerth ei arian gyda'r gyfres yma fasen i'n dweud.

Yn anffodus mae'n edrych fel fod surni (haeddiannol siwr o fod) tuag at y BBC wedi lliwio barn Dyke yn yr achos yma. Nawr fod y gyfres yn llwyddiant fe fydd y cyfle yn sicr i ymestyn y storiau i arall-fydoedd yn bell o'r Ddaear a dwi'n edrych ymlaen i'r ddau gyfres nesaf i fod hyd yn oed yn fwy uchelgeisiol na'r un diweddaraf.

davin beckson

Mae yna erthygl yn y Wales on Sunday ddoe gyda'r pun mwyaf ofnadwy - "Gav's caught my gays". Mae'n debyg fod David Beckham wedi cwyno (gyda'i dafod yn ei foch gobeithio) am Gavin Henson yn 'dwyn' eu ffans hoyw. Wel sdim angen cweryla nag oes.. mae yna le i'r ddau (fase'n ffantasi fach neis gweld y ddau gyda'i gilydd?)

Mae'n wir fod Gav yn apelio at rai ond dwi'n cofio ffrind i fi yn obsesd a Arwel Thomas rhai blynyddoedd yn ôl, a mae Dwayne Peel yn eitha ciwti hefyd.

Yn amlwg, dyw y chwaraewyr modern fel Gavin ddim yn rhy swil o ddangos ei gorff, felly alla'i ddim credu fod neb wedi meddwl am greu calendr noeth fel mae bois rygbi Ffrainc yn ei wneud bob blwyddyn (a mae yna DVD hefyd yn dangos creu'r calendr sy'n werth ei gael!). Ydi'r WRU yn sefydliad rhy macho i'r fath beth tybed?

al mae'n urdd camp

Oedd roedd hi'n noson penigamp yng Nghanolfan y Mileniwm ar nos Fawrth yn gwylio'r cynhyrchiad o 'Les Misérables'. Roedd yn gamp yn wir i'r perfformwyr ifanc gynnal sioe o'r safon yma ond yn gyntaf camp y gynulleidfa...

Fe gafwyd cystadleuaeth rhwng Deiniol Wyn Rees a Aled Pedrick am yr outfit mwya camp. Deiniol enillodd o hyd trwyn mewn top bach pinc - fe aeth Aled am y delwedd mwy bwtsh i ddangos ei fysls. Roedd Cefin Roberts yno yn dawel yn y cefndir ond doedd dim golwg o Stifyn Parri, neu fase hi wedi bod yn ffwl hows.

At y perfformiad ei hun felly - fe gafwyd problemau technegol di-ben-draw: y meicroffonau yn torri allan neu ddim yn cael ei troi ffwrdd wedi i rywun adael y llwyfan (fe 'grashodd' y ddesg reoli sain mae'n debyg); y goleuadau ychydig yn hwyr i newid ar adegau a'r newid setiau braidd yn drwsgwl. Y dilema yw - a ddylid beirniadu'r cynhyrchiad fel y fase rhywun yn beirniadu sioe West End broffesiynol?

Mae'n ddyletswydd sôn am rhai o'r ffaeladdau ond 'dyw hi ddim yn deg beirniadu gormod am nifer o resymau - roedd hwn yn gynhyrchiad amatur yn ei hanfod wedi ei lwyfannu gan ddisgyblion ysgol mewn theatr fawr odidog. Prin iawn oedd yr amser gafodd y cast i ymarfer sioe mor hir a doedd absenoldeb y cyfarwyddwr cerdd o rai ymarferion ddim yn helpu rhyw lawer.

Er gwaetha'r problemau fe gafwyd perfformiad hyderus gan brif aelodau'r cast. Roedd lleisiau un neu ddau yn fregus ar adegau wrth fynd am y nodau uchel, ond efallai fod yr achlysur wedi creu fwy o nerfusrwydd nag oedd yn amlwg ar yr wyneb. Roedd yr hanner cyntaf yn rhy hir, neu i weld yn rhy hir - dwi ddim yn cofio mwynhau nac yn cofio unrhywbeth o'r tri-chwarter awr cyntaf.

Yna daeth perfformiadau llawn hiwmor i godi'r ysbryd gan Sion Ifan a Siriol Dafydd (Thenardier a'i wraig) ac o hynny ymlaen fe ddechreuais i fwynhau. Yn yr ail ran, roedd cyfle i unigolion neu barau ganu gyda'i gilydd mewn ffordd effeithiol iawn a fe gyfranodd lleisiau'r ensemble i greu sŵn pwerus ar gyfer rhai o'r caneuon mwy adnabyddus.

Ro'n i'n eistedd wrth y blaen a roedd y cyfuniad o'r gerddorfa a'r lleisiau i gyd yn creu sain anhygoel yn enwedig ar ddiwedd y perfformiad, a chreu adwaith emosiynol yn y gynulleidfa. Digon o emosiwn i godi pawb ar eu traed i gymeradwyo ar y diwedd - a pham lai? Un peth sylwes i - doedd dim arwydd o lawenydd neu ryddhad ar wynebau'r perfformwyr - ond roedden nhw'n cymryd y peth yn ddifrifol ac roedd rhaid canolbwynto ar un encore bach cyflym cyn i'r llenni ddisgyn. Roedd y rhan fwyaf o'r perfformwyr yn hamddenol iawn yn dod allan i'r cyntedd nes ymlaen - pro's go iawn!

Roedd hi'n noson hir iawn - fe ddechreuwyd bron hanner yn awr yn hwyr a roedd yr egwyl yn ddwywaith yr amser arferol am fod angen ail-brofi'r offer sain (cofiwch bois os ydych yn gwneud soundcheck yng nghlyw cynulleidfa Gymraeg - peidiwch rhifo'n Saesneg!). Ond wnes i fwynhau yn fawr 'ta beth a dwi'n siwr fod y profiad yn un amhrisiadwy i'r perfformwyr a'r criw tu ôl y llenni.

Mi fase'n grêt gallu mynd i weld fwy o gynhyrchiadau Cymraeg yn yr Armadillo - diwedd y gân yw'r geiniog fel arfer a mae pawb yn gwybod pwy sydd yn dal llinyn y pwrs..

pam fi

Mi roedd y gyfres ddrama i bobl ifanc "Pam Fi Duw?" yn ddadleuol am nifer o resymau, am ei bortread realistig, di-gyfaddawd o fywydau pobl ifanc yng nghymoedd y De - y bratiaith, y cyffuriau a'r rhyw. Er hynny fe roedd hi'n gyfres lwyddiannus iawn i S4C gan ddenu dilyniant brwd gan gynulleidfa ifanc ac un hollol anghenrheidiol i'r sianel.

Yna yn 2001, gyda cyfres arall yn barod i'w darlledu, fe gododd honiadau yn erbyn crëwr ac awdur y gyfres, John Owen, cyhuddiadau o gam-drin rhywiol gan yr athro drama yn erbyn rhai o'i gyn-ddisgyblion yn ysgol Rhydfelen. Fe gafwyd hyd iddo'n farw ym mis Hydref 2001, a fe gafwyd ymchwiliad llawn i'r cyhuddiadau gan Gomisiynydd Plant Cymru. Mae'r gyfres olaf yma o "Pam Fi Duw?" dal yn archifau S4C heb ei ddarlledu.

Dwi ddim am drafod hynny ymhellach fan hyn - nid yw hi'n bosib esguso ei ymddygiad bersonol chwaith, ond dwi'n meddwl fod rhaid cydnabod fod John Owen wedi trafod pynciau pwysig yn y cyfresi deledu lle nad oedd neb wedi mentro o'r blaen a prin iawn fod neb wedi mentro ers hynny.

Roedd y rhaglen yn cynnwys cymeriad ifanc 'Ifs' yn dod i dermau a'i rywioldeb - dwi'n eitha siwr mae hwn oedd y portread cyntaf o fachgen hoyw (oed ysgol) ar deledu Cymraeg, er fod rhaglenni seisnig wedi gwneud hynny ers rhai blynyddoedd.

Dwi'n siwr fod Ifs wedi bod gymorth i nifer o fechgyn ifanc allu gwynebu trafod ei rhywioldeb gyda ffrindiau neu deulu. A mi roedd yn dipyn o eilun hefyd gan ei fod mor ddel! Roedd hi'n beth eitha dewr i actor ifanc ymgymryd a'r rôl yma felly rhaid diolch i Geraint Todd am chwarae'r rhan a gwneud y cymeriad mor hoffus.

A mae hyn i gyd yn ffordd hir o ddweud mod i wedi darganfod gwefan Geraint. Yn ogystal a bywgraffiad a'i CV mae yma nifer o luniau o safon uchel - diolch yn fawr! Mae un o'r lluniau yma yn gefndir ar sgrîn fy nghyfrifiadur yn barod ond rwy'n gobeithio gweld Geraint ar sgrîn fy nheledu eto'n fuan.

adolygiad wedi 7

Rhifyn camp iawn o Wedi 7 heno - wel mae e bob noson gyda Angharad 'Autocue' Mair wrth y llyw, ond roedd heno yn sbesial. Fe roedd y cyflwynwyr tywydd achlysurol, Aled Hughes, ar y soffa yn cael sgwrs am ei waith gyda Asiantaeth yr Amgylchedd yn ogystal a chyflwyno'r tywydd ar S4C (dewch nôl a Jeni!). Roedd Aled ychydig yn nerfus a dyw dull 'cyfweld' Angie ddim llawer o help ond boi lyfli chware teg.

Dangoswyd eitem byr cyn hynny am y grefft o gyflwyno'r tywydd gyda mwy o gyflwynwyr campus fel Siân Lloyd (does dim dianc rhagddi) a Derek Brockway! Fe ddarllenodd Derek ei gyfraniad yn Gymraeg.. mae'n dda gweld fod y gwersi'n llwyddo. Ond aethon nhw ddim am y gamp lawn fel petai a chyfweld Dilwyn Young-Jones, tedi bêr hyfryd a chyflwynydd gwych AitshTV cyn i'r cwmni gael ei lyncu i fwystil ITV.

Wedyn cafwyd eitem di-bwynt ynglyn a 'Harri Wêls', sef y tywysog twatlyd sydd nawr yn dechrau ei gwrs yn Sandhurst. Mae'n debyg mae'r unig reswm am yr eitem yma oedd fod y tîm cynhyrchu wedi darganfod Cymro Cymraeg oedd wedi graddio o Sandhurst, felly cyfle arall i lyfu Tîn-opolis y teulu brenhinol.

Yna daeth cyfweliad gweddol ddi-bwynt arall gyda Stuart o Ddyffryn Cellwen yn esgus yfed coctels ('na sbort!) gyda Heledd. Fe wnaeth Stuart (nid yr unig ddyn hoyw yn y pentre fel mae'n troi mas) ymddangos ar raglen 'The Real Little Britain' fel enghraifft go-iawn o'r cymeriad Daffyd. Mi ddangoswyd y rhaglen fisoedd yn ôl ar deledu digidol ond mae'n debyg ei fod nawr wedi ei ddangos ar deledu pobl dlawd.

Doedd dim tebygrwydd rhwng Stuart a Daffyd mewn ffordd... mae yna lawer o fechgyn merchetaidd tew (gormod o faldod a losins gan Mami) yn cael ei magu mewn pentrefi cefn gwlad ond mae rhan fwyaf ohonynt yn gadael yn reit sydyn am y dinasoedd, lle mae 'na bobl sydd a fetish am flab (rhyfedd..). A fel Stuart, mae nhw'n gwario ei arian ar ddillad a gwallt ffasiynol ond mae nhw dal yn dew. Sori.

Y 'jôc' (dim ond un) am Daffyd yw fod e'n aros yn ei gynefin ac yn hapus am ei fod yn unigryw, felly rhaid iddo warchod ei sefyllfa fel yr unig bwff yn y pentre.

Ond nôl at y 'Little Britain' Gwir (neu gay?), fe gododd tipyn o stŵr ynglyn a'r rhaglen pan aeth hi allan yn wreiddiol - fe enwodd Stuart un o'i athrawon ysgol gan ddweud iddo cael crush arno a doedd yr athro ddim yn hapus. Mae'n anodd gwybod beth i'w ddweud am hynny... mae'n drist fod hyn yn gallu creu gymaint o drafferth i athro ond mae'n dangos faint sydd i fynd cyn newid agwedd cymdeithas tuag at rywioldeb.

taith i'r tywyllwch

Ar ôl mis, dwi newydd ddychwelyd o daith rhyfedda' mywyd. Tua blwyddyn yn ôl fe wnes i weld hysbyseb ar wefan (ond dwi ddim yn cofio'n lle). Mi roedd yr hysbyseb yn dangos yr un neges syml mewn sawl iaith a beth wnaeth ddal fy llygad i oedd fod yna fersiwn Cymraeg - "Beth yw D5?". Ar ôl clicio ar yr hysbyseb fe aeth a fi i wefan syml arall gyda holiadur. Doedd dim sôn am ennill gwobr neu gyfrannu gwybodaeth farchnata o unrhyw fath, a roedd hynny yn gwneud i mi eisiau llenwi'r holiadur i weld beth fase'n digwydd. Y cwestiwn cynta oedd pa iaith i'w ddefnyddio a mi oedd fersiwn Cymraeg ar gael felly dewisais i hynny yn naturiol.

Fe roedd y cyfieithiad Cymraeg yn annealladwy, fel tase wedi cael ei gyfieithu gan gyfrifiadur. Felly es i nôl i'r fersiwn Saesneg a dechrau ateb yr holiadur, gyda cwestiynau fel "pa cylchgronau ydych yn ei ddarllen?"; "ydych chi'n hoffi teithio?"; "beth yw eich breuddwydion?". Alla'i ddim cofio mwy ond y cwestiwn olaf oedd "yn eich tyb chi, beth yw D5?". Mi wnes i falu awyr am rywbeth ynglyn a dyfais chwyldroadol newydd i deithio o gwmpas (mae'n rhaid mod i'n meddwl am y cwestiwn am deithio a chysylltiadau gyda'r C5, dyfais Clive Sinclair). Efallai fod yr holiadur yn trio darganfod y llefydd gorau i hysbysebu'r ddyfais newydd, beth bynnag oedd e.

Ar ddiwedd yr holiadur roedden nhw'n gofyn am enw ac ebost gyda'r posibiliad y bydd rhywun yn cysylltu yn y dyfodol. Mi wnes i roi enw ffug a chyfeiriad ebost cudd sydd gen i yn union ar gyfer y math yma o bwrpas. Ar ôl danfon yr holiadur roeddwn i'n disgwyl yn eiddgar i gael ebost am tua pythefnos ond wnes i anghofio yn eitha buan.

Yna tua dwy fis yn ôl yn hollol annisgwyl fe ges i ebost yn holi mwy o gwestiynau. Roeddwn ychydig yn betrus am ymateb a fe wnes i drio ymchwilio i bwy ddanfonodd y peth ond fe roedd y neges wedi ei ddanfon drwy wasanaeth anhysbys. Wnes i barhau i ddefnyddio fy ffugenw ond ateb y cwestiynau yn onest. Roedd y cwestiynau newydd yn fwy tebyg i gyfweliad swydd.. beth oedd fy nghymwysterau addysgol a sgiliau ychwanegol.. oeddwn i'n dda yn gweithio mewn tîm.. oeddwn i'n hapus i weithio oriau anghymdeithasol..

Fel mae'n digwydd dwi wedi cael profiad o "head hunter" ar fy ôl o'r blaen ond roedd hyn yn rhywbeth gwahanol iawn. Mae'n mynd yn hwyr nawr ond wnai barhau hyn mewn cofnod arall mor fuan a phosib.

cymorth

Mae comedi newydd Paul Whitehouse - Help - yn mynd o nerth i nerth (BBC2, 9.30pm, dydd Sul). Mae'r gyfres yn dangos amryw o bobl (i gyd wedi eu cymeriadu gan Whitehouse) yn cael sesiwn therapi gyda'r seiciatrydd Peter (Chris Langham).

Dyma'r math o raglen sy'n atgoffa rhywun beth yw comedi da a safonol. Mae'r deialog yn ardderchog a mae pob cymeriad wedi ei lunio yn ofalus, gyda 'stori gefndir' sy'n raddol ymddangos drwy gydol y gyfres. Y perygl gyda un person yn chwarae nifer o gymeriadau yw fod pob un yn rhy debyg i'w gilydd ond gyda'r gwynebau rwber prosthetig a'r colur mae cymeriadau unigryw wedi eu creu yma - yn wir mae'n anodd adnabod Whitehouse yn rhai o'r gwynebau.

Dwi'n credu fod Paul Whitehouse yn un o'r actorion/sgrifennwyr hynny sydd ddim wedi ei werthfawrogi ddigon, efallai am nad yw'n chwarae'r gêm showbiz. Mae'n amlwg hefyd ei fod yn falch o'i Gymreictod - mae yna gymeriad o gymoedd De Cymru yn Help, ac am unwaith mae yna gymeriad Cymreig credadwy yng nghomedi Saesneg.

hiwmor cymreig

Mae na gyfle wedi bod ers blynyddoedd i gomedïwyr, ysgrifennwyr, diddanwyr a dychanwyr o bob oed i ddangos eu talent ar y we. Erbyn hyn mae'n siwr fod y dechnoleg wedi symleiddio gymaint fel nad oes angen gradd mewn cyfrifiaduraeth ar rywun i allu gynhyrchu a chyhoeddi eu cynnyrch yn weddol rhwydd.

Dwi ddim wedi gweld yr un blog fideo yn Gymraeg eto ond dyma un yn Saesneg gan Gymro o Ddinbych. William Huw yw'r boi sy'n perfformio hiwmor ty bach (yn llythrennol) gyda "Blog from the Bog" yn ei gymeriad Elfed Welshbloke. Difyr iawn!

Mi fase'n dda gweld tyfiant yn y math yma o beth yn 2005 - dwi'n gwybod fod yna bobl ddifyr, doniol a deallus yng Nghymru sy'n diddori eu ffrindiau lawr y dafarn - gobeithio fydd rhai o'r 'cymêrs' yma yn dechrau arbrofi drwy blogiau fideo, straeon neu ganeuon. Cyflym bobl, cyn i'r bobl teledu ddarganfod fod yna ffynhonnell rhad iawn yma o raglenni digidol.

Clipiau fideo:
1. The Only...
2. I'd rather...

poenydio as

Mae gan y BBC stori heddiw ynglyn a dyn yn poenydio ei aelod seneddol a wedi cael ei wahardd rhag mynd o fewn 100 metr iddo. Chwarae teg i Chris Bryant am fynd a'r achos i'r llys, ond dwi ddim yn siwr am gymeriad y boi Bryant yma... os ydych yn cofio, fe bostiodd llun o'i hun yn ei bans mewn proffil ar wefan Gaydar. Nawr sdim byd yn bod ar hynny ond os oeddech chi'n aelod seneddol na fasech chi'n meddwl cyn rhoi y fath lun sy'n dangos eich wyneb yn glir ar wefan lled-gyhoeddus?

gwynt yn y gwifrau

Dwi wedi bod yn gwrando ar albym newydd Patrick Wolf - Wind In The Wires, sydd yn hyfryd iawn mewn nifer o ffyrdd. Roeddwn i wrth fy modd gyda Lycanthropy a mae'n dda gweld fod y safon yn parhau. Dyma'r math o gerddoriaeth pop sydd yn brin iawn dyddie 'ma, gyda deallusrwydd a dyfnder tu ôl i'r geiriau yn ogystal a melodïau cofiadwy. Felly dyna un reswm da dros brynu'r CD, ond gan mod i'n berson arwynebol, sut allwn ni i wrthod rhywun sy'n ein pryfocio gyda llun fel hyn?

y ffasiwn beth

Mae yna gyfres ddifyr iawn ar S4C ar hyn o bryd - Gareth a Wil - yn dilyn gyrfa dau Gymro yn y byd modelu. Yn ogystal a bod yn hyfryd i'w gwylio, mae'r ddau i'w weld yn fois neis iawn a'i traed ar y ddaear. Mae'n amlwg fod y ddau wedi gorfod newid ei personoliaeth cryn dipyn i ffitio fewn i'r byd high-camp yma, a mae eu hacenion wrth siarad Saesneg wedi newid i'r acen Llundeinig arferol. Er hynny mae'n edrych fel fod y ddau yn gwrthod cyfaddawdu gormod - Wil mewn un golygfa yn trio cael ei berswadio gan un asiant i gael ei ddannedd wedi ei 'drwsio' ac yn eitha grac am y peth ar ôl iddo ddod allan o'r swyddfa.

Bywyd byr sydd gan fodel, a dyna pam mae gymaint a'u bryd ar drio gyrfa ym myd actio neu cerddoriaeth. Beth bynnag ewn nhw ymlaen i wneud mi fydd yn ddiddorol gweld sut y bydd gyrfa y ddau yma'n datblygu yn y dyfodol.

meddwl yn bositif

Rhaid llongyfarch yr aelod seneddol Chris Smith am ddatgan ei fod wedi bod yn HIV+ am 17 mlynedd. Mae'n beth od i ddefnyddio'r gair 'llongyfarch', ond beth dwi'n feddwl yw fod Mr Smith wedi bod yn esiampl i lawer o bobl am sut i fyw bywyd yn onest - mi fyddai'n well byd petai pawb ym mywyd cyhoeddus yn gallu bod mor agored ag e. Rwy'n nabod rhywun a gyd-weithiodd gydag e am gyfnod a'r hanes oedd ei fod yn 'berson clên' yn ogystal a fod yn wleidydd deallus a egwyddorol.

Mae'n dangos hefyd nad yw'r feirws HIV yn golygu marwolaeth buan i'r rhai sydd ddigon lwcus i fod yn y byd gorllewinol cyfoethog, er ei fod yn cael effaith ddiymwad ar fywyd unrhyw un. I'r trueiniaid yn y trydydd byd mae'r feirws yn gallu bod yn ddedfryd i farwolaeth wrth gwrs a hyn yn bennaf am nad yw'r gwledydd hynny'n gallu fforddio prisiau'r cyffuriau (a rhaid i rai o lywodraethau gwledydd Affrica gymryd peth o'r bai hefyd am ei diffyg cefnogaeth). Mae'n dda gweld Nelson Mandela yn ffigwr amlwg i drio newid y sefyllfa ond mae'n mynd gymryd ymdrech fawr.

Mae Andy Bell o Erasure hefyd wedi sôn yn ddiweddar ei fod yn HIV+ ers 6 mlynedd. Mae'n anodd gwybod sut effaith gall y fath ddatganiadau gael ar y cyhoedd - ar un llaw mae'n bwysig i godi ymwybyddiaeth mewn oes lle fod y 'perygl' mawr wedi diflannu a'r gwir beryg nawr yw fod pobl ifanc yn enwedig yn dechrau credu eto na fase nhw byth yn dal afiechydion rhywiol.

Ar y llaw arall, ydi'r datganiadau cyhoeddus yma'n helpu codi ymwybyddiaeth neu oes yna apathi cyffredinol? Er fod angen addysgu'r cyhoedd yn gyffredinol ac yn gyson, mae'n amlwg hefyd fod yna ddiffyg cyfathrebu i'r gymuned hoyw. Mae'r ffigyrau yn dangos fod cynnydd wedi bod yn yr heintiadau yn y 4 mlynedd diwethaf ac yn enwedig ymysg dynion hoyw a phobl sydd wedi dod yma o neu sydd a chysylltiadau i Affrica. Gweler y datganiad gwasg yma ddoe gan y Terrence Higgins Trust.

very annie mary

Neithiwr fe wyliais i'r ffilm Very Annie Mary ar Channel 4 - dyma'r tro cyntaf iddo gael ei ddangos ar deledu daearol dwi'n credu (mae e wedi ei ddangos ar Film Four o'r blaen gan mai nhw a'i arianodd mewn rhan).

Ffilm yn saesneg yw hi am ferch o'r cymoedd yn ymdopi a'r sefyllfa lle mae ei thad (sy'n rhedeg siop fara'r pentre) yn cael strôc - mae hyn yn creu cyfle iddi oresgyn gorthrwm ei thâd a sefyll ar ei thraed ei hun am y tro cynta.

Wedi gwylio'r ffilm eto, rhaid i mi ddweud wnes i fwynhau - roedd y sgript, y cyfarwyddo a'r actio i gyd o safon uchel ond eto roedd rhywbeth yn fy mhoeni drwy'r ffilm. Fe ddewiswyd dau actor 'enwog' (Jonathan Pryce fel Jack Pugh y pobydd bara a Rachel Griffiths fel ei ferch, Annie Mary). Mae Pryce yn Gymro ac yn gallu defnyddio acen addas os nad un sy'n hollol gywir i'r ardal - i ddweud y gwir roedd ei acen yn gweddu i'w gymeriad cas. Roedd Griffiths (sydd o Awstralia) fodd bynnag wedi methu'n llwyr i feistroli'r acen a roedd hyn yn chwithig iawn i'w glywed yn ei golygfeydd hi drwy'r ffilm.

Weithiau roedd hi'n cael un ymadrodd wedi'i acennu'n berffaith ond ar adegau eraill roedd hi'n troi'n americanaidd ar ganol brawddeg. Roedd hyn hyd yn oed yn waeth oherwydd y cyferbyniad gyda rhai o'r actorion Cymreig yn y ffilm oedd yn siarad gyda acenion hollol naturiol.

Mae'n debyg fod 'angen' denu actorion enwog er mwyn sicrhau nawdd a gwerthiant i ffilm, ond dyw hyn ddim yn help os fod hynny'n effeithio ar hygrededd y ffilm. Mae'n bosib na fyddai hyn i gyd yn poeni unrhyw un sydd ddim o Gymru, am na fyddai'r acen yn chwithig i'w clust nhw.

Gwerth nodi hefyd fod ymddangosiad yma gan Matthew Rhys a Ioan Gruffudd fel dau ddyn hoyw sy'n rhedeg siop leol. Mae'r golygfeydd yma yn edrych i mi 'ta beth fel rhai sydd wedi ei sgrifennu mewn er mwyn cynnig rôl i ddau actor oedd (ar y pryd) yn poster-boys ar gyfer talent actio Gymreig.

Dwi ddim yn credu fod y peth yn gweithio yn anffodus. A fyddai dau ddyn hoyw yn eu hugeiniau cynnar yn byw a gweithio mewn siop, mewn cymuned fach yn y cymoedd? Mi fyddai'n fwy realistig gweld dau ddyn llawer hynach. Peth arall od yw fod y ddau actor wedi mynd am yr un stereoteip camp - acen ferchetaidd, lot o chwifio dwylo ayyb. Mae yna fwy i gymeriadu dyn hoyw na gwisgo crys gwyn yn dynn, Ioan! Eto, mi fyddai'n llawer mwy realistig gweld un dyn sydd yn fwy 'bwtsh' a'r llall yn ferchetaidd ac ychydig yn ifancach. Mae yna steroteip fan yna hefyd dwi'n gwybod ond mae'n agosach at y gwir.

Ond peth bach yw hyn yn nghyd-destun y ffilm - rhywbeth dwi'n meddwl sy' ddim yn ffitio i'r portreadu craff sydd yn nghweddill y ffilm. Dwi'n credu fod Ioan a Matthew wedi disgrifio'r ffilmio fel 'bach o hwyl' a dyna yw e... dim byd difrifol.

Mae yna lawer iawn i'w fwynhau yn y ffilm, yn cynnwys cameos gan lawer o wynebau annisgwyl fel Ray Gravelle, Glan Davies a Maureen Rees (y fenyw sy'n beryg bywyd mewn car). Mae'n werth gwylio'r ffilm os allwch chi beidio gwingo gormod ar acen y prif gymeriad.

saesneg4cymraeg

Tra'n chwilio Google am rywbeth arall wnes i ddod ar draws y tudalennau yma o 1999 sy'n disgrifio hanes y gwrthwynebiad gan Gylch yr Iaith i'r seisnigeiddio cynyddol o Radio Cymru a S4C. Dwi ddim yn gwybod beth ddigwyddodd i'r ymgyrch ar ôl yr achosion llys gwreiddiol ond fase'n ddiddorol gwybod beth oedd y canlyniad - a newidiodd unrhywbeth?

Mae'n gwestiwn werth gofyn am fod hwn dal yn bwnc llosg, 6 mlynedd yn ddiweddarach, lle mae'r cyfryngau Cymraeg yn hapus i hyrwyddo diwylliant eingl-americanaidd ar draul y diwylliant sydd yn gyfrifol am eu bodolaeth.

nid yr unig un ...

Mae criw Little Britain wedi recordio sgets yn arbennig i Comic Relief, fydd yn cynnal y diwrnod 'trwynau coch' nesaf ar Fawrth 11. Mi fydd dau berson enwog yn galw mewn yn y dafarn yn Llanddewi-Brefi, rhywun o'r enw George Michael a ryw foi arall o'r enw Elton John. Sut y fydd Daffyd (ei camsillafad nhw, nid y fi) yn esbonio wedyn mae fe yw'r unig bwff yn y pentre?

Mi fydd yr actores Gymreig Ruth Jones, yn cymryd rhan yn y sgets hefyd - hi sy'n chwarae rhan 'Myfanwy' (y fenyw tu ôl y bar yn nhafarn 'Daffyd'). Cyn dechrau'r ffilmio daeth George Michael fyny ati i ofyn am ei llofnod a fe'i synnwyd gan y ffaith fod rhywun mor enwog yn gwybod pwy oedd hi!

Mae'r gyfres wedi bob yn boblogaidd iawn a wedi cael llawer o heip, ond a ydyn ni wedi cyfnewid un stereoteip o Gymru am un arall? Er ei fod yn hoyw, does gan Matt Lucas ddim profiad o Gymru a dyw ei acen Gymraeg ddim yn dda iawn chwaith. Mae syniad y sgets o'r gyfres wreiddiol yn un da, ond dyw'r joc ddim yn mynd yn ddoniolach wrth ei ail-adrodd dro ar ôl tro. Mae yna well deunydd comedi mewn dilyn cymeriad trwy stori - mae angen dilyniant a symud y stori ymlaen i sefyllfaoedd newydd.

Er fod llawer o pobl o Gymru yn gweithio ar raglenni comedi saesneg, nid nhw sy'n sgrifennu'r sgriptiau. Un o bwrpasau comedi yw dangos yr ochr ddoniol o unrhyw sefyllfa a fe all hyn olygu defnyddio stereoteip neu gymeriad dros-ben-llestri, ond mae'n rhaid eich bod yn gwybod eich pwnc yn drylwyr cyn creu dychan ohono. Felly dy'n ni ddim yn cael adlewyrchiad cywir o Gymru mewn comedi seisnig ei iaith, nac ychwaith golwg ddychanol sy'n ddigon treiddgar a perthnasol.

Mae comedi Cymraeg ei hiaith mewn sefyllfa hyd yn oed yn fwy truenus, ond mae hynny yn stori am ddiwrnod arall.

wawffactori

Mi wnes i wylio ychydig o sioe dalent S4C 'Wawffactor' heno. Mi roeddwn i'n ysu i newid y sianel yn eitha cloi - doedd dim byd yn fy nenu a nghadw i wylio. Mae'r rhaglen yma yn gopï amlwg o raglenni tebyg yn Saesneg wrth gwrs ond mae rhaglenni talent yn hen ffurf sy'n cael eu ail-greu ymhob cenehedlaeth.

Nawr rhaid dweud mod i wedi bod yn ffan o rai rhaglenni o'r math yma, ond roedd yn well gen i Fame Academy na Pop Idol am fod cyfle i weld dawn y perfformwyr tu ôl y llwyfan a nid jyst canu am 3 munud.

Ond i ddychwelyd i'r fersiwn Gymraeg... Mae cynhyrchiad y sioe yn ddigon proffesiynol ond dwi ddim yn deall pam fod Aled Haydn-Jones ar y panel. O leia fe ellir dweud fod gan Owen Powell a Peredur ap Gwynedd brofiad helaeth o'r byd pop, er nad ydw i'n ymwybodol fod ganddynt profiad fel rheolwyr. Dwi'n deall fod y panel i gyd yn ifanc a deniadol i'r gynulleidfa ond does dim yr un dyfnder yn eu sylwadau a sydd gan y beirnaid hynach, mwy profiadol sydd ar y rhaglenni Saesneg.

Ychydig yn arwynebol yw teimlad y rhaglen, a mae sylwadau y panel ychydig yn gyfyngedig oherwydd y ffaith fod Cymru mor fach a rhaid peidio bod rhy gâs. Fe wnaeth un merch heno glôd am ei llais er ei bod wedi methu taro'r nodyn cywir unwaith allan o bob bump. Felly nid yw'r perfformwyr bob tro yn cael y feirniadaeth onest mae nhw'n eu haeddu. Does dim angen creu Seimon Cowal Cymreig ond mae'n well i fod yn onest nag i lyfu tîn nag yw?

Pwynt arall werth ei nodi yw lle mae'r bechgyn? Mae'n demtasiwn dweud fod Cymru dal yn hen-ffasiwn a fod ein diwylliant rhy 'macho' fel nad yw bechgyn yn gallu teimlo'n hyderus yn y fath amgylchedd. Ond dyw hyn ddim mor wir a hynny, gan fod digon o fechgyn yn cymryd rhan mewn cystadlaethau canu a dawnsio yn yr eisteddfodau.

Os yw bachgen yn dangos diddordeb mewn canu, mae'n bosib fod yna bwysau i ddilyn llwybrau 'addas' fel canu mewn côr, canu eisteddfodol (canu gwerin yn aml iawn) neu fynd i ysgol gerdd. Hefyd wrth gwrs mae bechgyn ifanc yn llawer mwy cyffyrddus yn canu mewn band roc neu phop. Felly mae yna amryw o resymau am wn i pam nad oes fwy o fechgyn wedi ceisio fel canwr pop unigol ar sioe o'r math yma.

Mi wnaeth nifer o fechgyn drio yn y clyweliadau mae'n amlwg, ond nid oeddent yn ddigon da. Allan o'r 20 person aeth i rownd derfynol cystadleuaeth Wawffactor, dim ond 4 oedd yn fechgyn a fe aethon nhw allan o'r gystadleuaeth yn reit gynnar. O sylwadau y beirniaid, mae'n edrych fel tase'r dalent lleisiol yno ond ddim y dechneg perfformio a'r hyder - symptom falle o ddiffyg hyfforddiant a chefnogaeth i fechgyn sydd eisiau canu ond ddim yn dod o draddodiad eisteddfodol.

O edrych ar y rhai sydd ar ôl yn y gystadleuaeth, dyw hi ddim yn rhy anodd gweld y bydd yr ennillydd yn ferch blonde arall sydd yn gallu canu'n 'neis' ond ddim yn cynnig unrhyw beth unigryw. Fy hun.. dwi'n gobeithio wneith Rebecca Trehearn fynd a'r wobr.

poeth ar y trên

Mae'r trên adre o'r gwaith bob tro yn llawn dop, ond mae bob tro yn gyfle da i gael golwg agos ar rai o'r myfyrwyr sydd o gwmpas (ydw dwi'n fas, nid fel gitâr, ond dyna un o bwrpasau y blog 'ma..).

Roedd un boi heddiw yn sefyll yn y rhodfa yng nghanol y trên - mae'r drysau ar bob pen. Ond roedd eisiau ymadael yn yr orsaf nesaf felly roedd e'n trio gwthio ei hun heibio pawb heb greu gormod o ffys, i ddod at y drws lle o'n i'n sefyll. Wrth iddo agosáu daeth ei wyneb i'r golwg - roedd e'n gwenu, allan o embaras, a gofyn yn gwrtais i basio bob person. Yna cyrhaeddodd lle r'on i'n sefyll a gwenu arna'i. Waw! Roedd e yn edrych union fel Ryan Phillippe, ond ychydig yn fwy 'real' wrth gwrs, llai perffaith na lluniau o Ryan gyda colur a ffilter feddal ar gamera ffotograffydd.

Mi wnes i wenu nôl arno, ond cyn i mi allu ofyn (os fase gen i'r gyts) - "Wyt ti erioed wedi ystyried bod yn 'lookalike' i Ryan Phillippe"? roedd y trên wedi stopio a fe agorodd y drws a mynd allan.

tydi cariad yn strêt?

Wnes i wylio "Tydi Cariad yn Grêt" heno, sef rhaglen ar S4C i ddathlu diwrnod Santes Dwynwen. Roedd yna nifer o 'enwogion' arno yn trafod yn agored iawn eu profiadau caru a rhyw. Dwi'n credu nad oedd rhai o'r dynion yn dweud y gwir yn rhai o'i hanesion, ond does dim syrpreis fan yna.

Dda gweld hefyd fod Stifyn Parri arno i ddangos fod perthnasau hoyw yn union run fath a rhai strêt - yn dibynnu ar gariad, rhamant, onestrwydd a pethau da felna (ac yn gallu dioddef o'r un problemau hefyd). Ond mae'n biti fod Stifyn yn rhyw fath o token gay i deledu Cymraeg - lle mae'r selebs hoyw arall i gyd? Yn sicr mae mwy allan yno a dyw nhw ddim 'yn y geudy' chwaith (maddeuwch y bathiad).

Mae'r ymwybyddiaeth (neu'r dderbynniaeth) o fywyd hoyw wedi codi yn aruthrol yn Lloegr hyd yn oed yn y deg mlynedd diwethaf, yn bennaf trwy gyfrwng teledu, fel fod rhywioldeb yn cael ei blethu i mewn yn hollol naturiol i ddramau yn ogystal a bywyd preifat actorion neu gantorion.

Yr unig peth sydd gennym ni nawr yng Nghymru yw stereoteip Matt Lucas - mae e'n deall bywyd fel dyn hoyw, ond ddim fel Cymro Cymraeg hoyw yn anffodus. Sawl blwyddyn arall fydd hi'n gymryd i'r un dealltwriaeth a newid cymdeithasol ei gyflawni yn y Gymry Gymraeg ac os yna unrhyw allan yna yn trio newid pethe?

gwynt têg

Roedd hi'n ddiwrnod olaf yn y gwaith i un o'm cyd-weithwyr heddiw. Mae e'n gadael i redeg busnes un-dyn (wel.. dau ddyn falle). Gwynt têg ar ei ôl, neu wynt ar ei ôl ddylen i ddweud. Roedd e'n drewi.

Dwi'n gwybod mai blog hyfryd yw hwn i fod, ond weithiau alla'i ddim helpu fod fy ochr milain yn dod i'r golwg. Ond wir, roedd e'n bosib 'clywed' y boi ma'n dod drwy synnwyr arogl yn unig. Roedd e ychydig yn dew, nid yn anferth, ond yn ddigon mawr i chwysu fel mochyn ac erbyn diwedd y dydd roedd e'n anodd mynd i fyny ato heb grychu dy drwyn.

Doedd e ddim yn weithiwr da iawn chwaith. Roedd e'n gwneud y lleia posib er mwyn cael rhywbeth i 'weithio'. Fasen i ddim yn datgelu llawer i ddweud mai rhaglennwr oedd e, yn ysgrifennu côd gyfrifiadurol i wefannau. Nid felna ddechreuodd e gyda'r cwmni, ond fel dylunydd, ond doedd e fawr o gop ar hynny a fe wnaeth y cyfarwyddwyr creadigol ddweud 'dim diolch.. shiftwch e i'r adran dechnegol'.

Er ei fod wedi gweithio yn y rôl yma ers 4 mlynedd, doedd e heb ddysgu dim byd, a roedd e'n gwneud yr un camgymeriadau drosodd a throsodd. Mae hyn yn bennaf am ei fod yn copïo y côd o un prosiect i brosiect newydd, gyda'r holl nonsens a'r hacs yn adeiladu fyny fel tŵr o gardiau. Pam fod neb wedi ei sacio medde chi? Wel fe roedd problem gyda diffyg goruwchwyliaeth a rheolaeth ar y tîm datblygu ond mae hynny'n stori arall.

Mi fydd ei legasi gyda ni am flynyddoedd i ddod mae'n siwr, wrth i rywun arall drwsio yr holl broblemau fydd yn codi o'i waith. Felly tata a phob lwc gyda dy hobi yn adeiladu modelau Lego, o leia fydd hi ddim mor hawdd i wneud cawlach o fodel Lego r'un fath a gwnest ti gyda'r gwefannau.

bocs sioc

Mae pawb nôl yn y gwaith ar ôl y Nadolig a mae un neu ddau wedi dod a bocsys o siocled i'r gwaith - rhan o'r pentwr wnaethon nhw fethu a bwyta dros yr Ŵyl. Mae hyn yn beth peryg iawn - mae yna dŵr o focsys ar silff ynghanol y stafell a pob tro mae rhywun yn basio mae'r demtasiwn yn ormod. Fe ddiflannodd cynnwys y tin mawr Roses mewn tua dau ddiwrnod.

Heddiw, fi oedd y person olaf yn y gwaith (ar fy ochr i o'r swyddfa 'ta beth) ac wrth gloi fyny, mi wnes i daro golwg ar focs bach del, coch. Roedd rhaid cael golwg - a wedi ei agor mi wnes i gymryd llond llaw o Buttons siocled a'i sglaffio mewn un symudiad. Mi o'n i'n teimlo'n euog wedyn ond o leia wnaeth neb fy ngweld. Wnewch chi gadw fy nghyfrinach?